Site Meter

czwartek, 17 września 2015

NIESKOŃCZONY REJESTR. OBRAZY I ICH MUZYCZNE INTERPRETACJE /Endless Register. Images and Their Musical Interpretations | otwarcie / opening 19.09 - 27.09

Zapraszam na wernisaż w piątek, 18 września o godz. 19.
Zachęta - sala warsztatowa.


17.09 -wystawa się montuje - na razie zamiast obrazów formatki z tektury

Pokaz w sali warsztatowej Zachęty stanowi podsumowanie projektu Muzyczne obrazy, w którym przez cały rok szkolny w ramach autorskiego programu nauczania muzyki uczestniczyli uczniowie jednego z warszawskich gimnazjów. Spotkania w Zachęcie stały się okazją do poznania nowych technik instrumentalnych, współczesnych kompozytorów i literatury muzycznej w konfrontacji z historią sztuki i dziełami sztuki współczesnej. Obrazy z kolekcji Zachęty posłużyły do omówienia pojęć takich jak rytm, faktura, słowo, czas, interpretacja i analizy ich znaczenia w kontekście sztuk wizualnych i muzyki. Zwieńczeniem każdego spotkania było nagranie własnych utworów, które zebrane w katalog dźwiękowy, stanowią galerię muzycznych interpretacji dzieł ze zbiorów Zachęty.

Jan Tarasin, Nieskończony rejestr, 1989, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, fot. Jacek Gładykowski

Pokaz w sali warsztatowej Zachęty stanowi podsumowanie projektu Muzyczne obrazy, w którym przez cały rok szkolny w ramach autorskiego programu nauczania muzyki uczestniczyli uczniowie jednego z warszawskich gimnazjów. Spotkania w Zachęcie stały się okazją do poznania nowych technik instrumentalnych, współczesnych kompozytorów i literatury muzycznej w konfrontacji z historią sztuki i dziełami sztuki współczesnej. Obrazy z kolekcji Zachęty posłużyły do omówienia pojęć takich jak rytm, faktura, słowo, czas, interpretacja i analizy ich znaczenia w kontekście sztuk wizualnych i muzyki. Zwieńczeniem każdego spotkania było nagranie własnych utworów, które zebrane w katalog dźwiękowy, stanowią galerię muzycznych interpretacji dzieł ze zbiorów Zachęty. 

Na pokazie w Zachęcie dzieła te zestawione zostały z ich muzycznymi interpretacjami autorstwa uczestników projektu. Integrację sfery wizualnej i dźwiękowej ekspozycji dopełnia graficzno-komiksowa aranżacja przestrzeni autorstwa twórcy komiksów i murali Jacka Świdzińskiego. Tytuł Nieskończony rejestr odnosi się do pokazanej na wystawie pracy Jana Tarasina, która podczas jednego ze spotkań stała się pretekstem do rozmowy o rytmicznej kompozycji w sztukach plastycznych i muzyce. Nawiązanie tytułem akurat do tego obrazu sugeruje również kontynuację projektu Muzyczne obrazy oraz jego otwartą formę — może powstać tyle interpretacji muzycznych danego dzieła wizualnego, ilu jest odbiorców. 
Pokaz w ramach Małej Warszawskiej Jesieni prezentuje jak różne i pozornie odległe dziedziny sztuki mogą oddziaływać na siebie nawzajem. Chcemy zachęcić widzów w każdym wieku, począwszy od najmłodszych, do nowego spojrzenia na sztukę i muzykę współczesną, poszukiwania inspiracji i uruchomienia wyobraźni.

artyści (prace z kolekcji Zachęty): Magda Bielesz, Agata Bogacka, Tomasz Ciecierski, Stanisław Dróżdż, Paweł Jarodzki, Włodzimierz Pawlak, Wilhelm Sasnal, Jacek Sempoliński, Jan Tarasin 

autorzy utworów muzycznych: uczniowie Gimnazjum Przymierza Rodzin nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie pod kierunkiem Dagny Sadkowskiej 

projekt ekspozycji i mural: Jacek Świdziński 

kuratorki: Maria Świerżewska-Franczak, Anna Zdzieborska 

Pokaz w ramach 5. Festiwalu Muzyki Współczesnej dla Dzieci "Mała Warszawska Jesień".  
wszystkie fotografie z warsztatów: Dominik CudnyProjekt Muzyczne obrazy
Projekt został opracowany i zrealizowany w roku szkolnym 2014/2015 w ramach współpracy Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki i Gimnazjum Przymierza Rodzin nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego. 
autorka: Dagna Sadkowska (skrzypaczka, członek zespołu Kwartludium, nauczycielka muzyki w Gimnazjum Przymierza Rodzin nr 2) 
współautorki: Maria Kosińska (historyczka sztuki i edukatorka w Zachęcie), Karolina Iwańczyk (absolwentka kulturoznawstwa i edukatorka w Zachęcie) 
opieka merytoryczna i koordynacja projektu: Anna Zdzieborska (dział edukacji Zachęty) i Dagna Sadkowska

A presentation at the Zachęta workshop room recapitulates project Musical Images in which students of one of Warsaw’s secondary schools participated throughout the school year as part of an individually. The meetings at Zachęta provided an opportunity to become familiar with new instrumental techniques, contemporary composers and musical literaturę in confrontation with art history and contemporary art works. Paintings from the Zachęta collection served as examples for discussing concepts such as rhythm, texture, word, time or interpretation, and for analysing their significance in the context of the visual arts and music. Every meeting culminated in the participants’ recording their own pieces; collected in an audio catalogue, they constitute a gallery of musical interpretations of works from the Zachęta collection.
At the exhibition, these works have been juxtaposed with their musical interpretations created by the project participants. This integration of the visual and audio spheres is complemented with the design by the cartoon and mural artist Jacek Świdziński. The title Endless Register refers to a featured work by Jan Tarasin that during one of the meetings became a pretext for a discussion about rhythmic composition in the visual arts and music. The reference suggests also a continuation of the Musical Images project and it open form — there can be as many musical interpretations of a given visual work as there are viewers.
Presented as a part of the Little Warsaw Autumn music festival, the exhibition demonstrates how two different, and seemingly distant, disciplines can influence each other. We want to encourage viewers of any age, including the youngest ones, to take a fresh look at contemporary art and music, search for inspiration and stretch their imagination.

artists (works from the Zachęta collection): Magda Bielesz, Agata Bogacka, Tomasz Ciecierski, Stanisław Dróżdż, Paweł Jarodzki, Włodzimierz Pawlak, Wilhelm Sasnal, Jacek Sempoliński, Jan Tarasin 

authors of musical pieces: students of Gimnazjum Przymierza Rodzin nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego in Warsaw, led by Dagna Sadkowska

exhibition design and mural: Jacek Świdziński 

curators: Maria Świerżewska-Franczak, Anna Zdzieborska 

A presentation is a part of Little Warsaw Autumn

Musical Images 
Project was carried out in the school year 2014/2015 as part of a collaboration between the Zachęta — National Gallery of Art and Gimnazjum Przymierza Rodzin nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego secondary school.
author: Dagna Sadkowska (violinist, member of the ensemble Kwartludium, music teacher at the Gimnazjum Przymierza Rodzin nr 2)
co-authors: Maria Kosińska (art historian, Zachęta educator), Karolina Iwańczyk (graduate of cultural studies, Zachęta educator)
academic supervision and project coordination: Anna Zdzieborska (Zachęta Education Department) and Dagna Sadkowska (Gimnazjum Przymierza Rodzin nr 2)
Poniżej kilka zdjęć z finisażowych warsztatów ( niedziela 27.09 ) :