Site Meter

poniedziałek, 5 grudnia 2011

KLOCKI

KLOCKI – zestaw do kreatywnego spędzania czasu, przeznaczony dla dzieci > 3 lat oraz dorosłych. Zestaw zawiera 9 unikatowych klocków wykonanych z najwyższej jakości drewna sosnowego, z których można ułożyć 6 podstawowych obrazów. UNIKATOWY CHARAKTER TEGO EGZEMPLARZA: Wyprodukowano 18 zestawów klocków, każdy opatrzony indywidualnym kodem o postaci MB201118XX, gdzie XX to numer zestawu. Każdy zestaw charakteryzuje się innym zbiorem możliwych do ułożenia obrazów podstawowych, co owocuje unikatowością każdego egzemplarza. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: Podstawowym celem zabawy jest ułożenie spójnego graficznie obrazu za pomocą zbioru 9 klocków uformowanych w macierz 3 x 3 elementy. Każdy klocek zawiera 6 fragmentów graficznych. Każdy fragment jest elementem jednego z obrazów podstawowych. Odpowiednie ułożenie klocków pozwala stworzyć 6 różnych obrazów podstawowych. Uwaga! Spójne graficznie obrazy podstawowe, utworzone za pomocą macierzy 3 x 3 elementów to tylko podstawowa forma wykorzystania zestawu. Inne rozmiary macierzy oraz brak wymogu spójności graficznej gwarantują praktycznie nie ograniczone wszechświaty kombinacji, czekające na kreatywne wykorzystanie ! MATERIA ARTYSTYCZNA: zawartość graficzna klocków wykonana jest z dedykowanej materii artystycznej o właściwościach subtelnych. Subtelne efekty działania gwarantowane są dzięki wykorzystaniu zdjęć, ulubionych cytatów, elementów prac Magdy Bielesz. SKŁAD: 9 klocków o wymiarach 34mm x 34mm x 34mm wykonanych z drewna sosnowego, papier samoprzylepny połysk. o gramaturze 115g.


BLOCKS – creative time spending kit, suitable for adults and children above 3 years old. Kit contains 9 unique blocks made of highest quality pine wood, with can be arranged into 6 basic images. UNIQUE CHARACTER OF THIS KIT: 18 kits has been produced, each bearing an individual code of the form MB201118XX, where XX is the kit number. Each kit containsunrepeatable set of basic images, which yields uniqueness of each kit. OPERATING INSTRUCTIONS: Basic play’s objective is to construct graphically consistent image out of 3 x 3 elements matrix made of blocks. Each block contains 6 image fragments. Each fragment is a part of one of basic images. Proper block’s arrangement allows to create 6 basic images. Waring! Graphically consistent basic images, made of 3 x 3 elements block’s matrix are just basic usage of the kit. Other sizes of the matrix or non graphically consistent arrangements guarantees practically unlimited combination universes, waiting to be creatively explored ! ARTISTIC MATTER: graphical content of the blocks are made of dedicated artistic matter having subtle qualities. Subtle effects are guaranteed by usage of photos, favorite citations and work’s fragments of Magda Bielesz. INGREDIENTS: 9 blocks sized 34mm x 34mm x 34mm, made of pine wood, gloss self-adhesive paper with a weight of 115g.

Preparation and translation of the instruction text: RadoslawTereszczuk

czas: od 5 grudnia 2011

miejsce: Księgarnia Artystyczna- Zachęta Narodowa Galeria Sztuki