Site Meter

niedziela, 23 września 2018

NOMUS - Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Moje dwie prace znalazły się w kolekcji NOMUS
Jest to Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku w budowie.

Two of my works become part of NOMUS collection. 
This is Branch of National Museum in Gdańsk in the building state.
Poduszka do pływania we śnie, wymiary: 30cm na 30cm, nr 9 z 12, sitodruk jednostronny na płótnie, watowy wypełniacz, papierowy wydruk, folia.  


W latach 2001-2006 pracowałam nad cyklem prac pt: Lekcja pływania.  
Fascynują mnie stany, których nie mogę (lub nie jestem w stanie) doświadczyć. Nie umiem pływać. Topiłam się, kiedy byłem dzieckiem, więc jedyną opcją dla mnie, aby pływać, było zmierzenie się z tą czynnością poprzez moje prace.
W 2002 roku przygotowałam na zaproszenie Galerii Raster,  12 poduszek do pływania we śnie. 12 poduszek posiada specjalne prawo do pływania (w epoce komunizmu każdy, kto chciał pływać w jeziorze lub morzu, potrzebował specjalnej karty licencyjnej "Karta pywacka", wzięłam oryginalną kartę pływacką i użyłam jej w moim projekcie, zmieniając tylko nazwisko osoby, która daje licencję na moje - nauczyciel pływania we śnie.
Część poduszek prezentowana była na kilku i targach sztuki (takich jak Targi Taniej Sztuki w Galerii Raster czy Preview Berlin). 


In the years 2001-2006, I was working on a series of works entitled Swimming Lesson.
I am fascinated by states that I can not (or can not) experience. I can not swim. I was drowning when I was a child, so the only option for me to swim was to take this action through my work.
In 2002, I prepared 12 pillows for swimming in a dream at the invitation of Raster Gallery. 12 pillows have a special right to swim. In the communist era everyone who wanted to swim in a lake or sea, needed a special license card "Swimming card". I took the original “Swimming card” and used it in my project, changing the name of the person who gives a license to mine - a swimming teacher in a dream.

Some of the pillows were presented at several and art fairs, such as the Fair of Cheap Arts in Raster Gallery or Preview Berlin.Autoportret, 100x81, 2012-14, olej na płótnie

W moich pracach odnoszę się do tematu dzieciństwa, ulotności wspomnień rozmywających się z upływem czasu.
Chcąc zapisać ważny dla mnie moment sportretowałam siebie: strojem kąpielowym nawiązuję do cyklu Lekcja pływania, w którym mówiłam o tym że nie umiem pływać. Pływanie  jak macierzyństwo było nieznanym mi doświadczeniem. Nadmuchiwana piłka symbolizuje rosnący brzuch. Piłka oddzielona ale stykająca się z ciałem symbolizuje narodziny dziecka. W związku z komplikacjami związanymi ze zdrowiem mojego syna kończenie pracy przedłużyło się. A sam proces malowania zyskał nową funkcję: działania zbliżonego do rytuału, z pogranicza ludowych wierzeń i czarów (moja cioteczna prababka była wiejską szeptuchą).

In my works I refer to the topic of childhood, the transience of memories blurred over time.

Wishing to write a moment important for me, I portrayed myself: I am referring to the Swimming Lesson series in swimwear, in which I spoke about the fact that I can not swim, swimming as motherhood was an experience unknown to me; the inflatable ball symbolizes the growing belly; the ball separated but touching the body symbolizes the birth of the child. Due to complications related to my son's health, the end of work was prolonged. And the painting process itself gained a new function: activities similar to the ritual, on the borderline of folk beliefs and spells (my cousin was a village whisper).